al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk +48 58 558 58 58 w. 310 h.fratczak@gfkm.pl

Krystian WitaLekarz kardiolog, prof. dr hab. n. med., Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa  w  Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskiego Centrum Medycznego im. Prof. Leszka Gieca.  

 Do najważniejszych zadań Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa należy między innymi: kierowanie działalnością GCM w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, organizacja przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w GCM  z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nadzór nad ustalaniem standardów pracy personelu medycznego w poszczególnych komórkach organizacyjnych GCM, a także ustalanie zasad i warunków współdziałania komórek organizacyjnych dla zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania GCM pod względem diagnostyczno-leczniczym, pielęgnacyjnym, rehabilitacyjnym, zapewnienie warunków niezbędnych dla realizacji w GCM zadań dydaktycznych i badawczych  w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w szczególności prawidłowej realizacji przez GCM Umowy w sprawie udostępnienia Śląskiemu Uniwersytetowi Medycznemu w Katowicach oddziałów szpitalnych na potrzeby wykonywania zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych; nadzór merytoryczny nad ich realizacją,  nadzór nad spełnianiem przez GCM wymagań wobec świadczeniodawców określonych przez Ministra Zdrowia i Prezesa NFZ, w zakresie: ogólnych warunków udzielania świadczeń, organizacji udzielania świadczeń, zapewnienia realizacji badań oraz personelu medycznego, udział  w negocjacjach i renegocjacjach umów na świadczenia zdrowotne; bieżące monitorowanie realizacji zawartych umów,

Od 2010 roku zatrudniony na stanowisku adiunkta w I Katedrze i Klinice Kardiologii Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego  w Katowicach. W trakcie swojej pracy zawodowej i naukowej wielokrotnie brał udział w zagranicznych szkoleniach m.in. Utrecht 1998, Triest 1998, Monachium 2000, Barcelona 2001, Nicea 2002, Ateny 2004, Praga 2005, Florencja 2006, Lyon 2009, Miami 2009.

Czynny panelista konferencji dotyczących organizacji opieki zdrowotnej, szczególnie w zakresie kardiologii ( Kongres Wyzwań Zdrowotnych – Health Challenges Congress, Europejski Kongres Gospodarczy i inne).

W 2016 roku został powołany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na Członka Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw działalności upowszechniającej naukę.